Supplier of solutions

Privacy Statement

Agrohíd Ipari Kft.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ AZ AGROHÍD IPARI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG HONLAPJÁT (www.agrohid.hu/agrohid.eu) LÁTOGATÓK, A TÁRSASÁGHOZ ÁLLÁSPÁLYÁZATOT BENYÚJTÓK, VALAMINT A TÁRSASÁGTÓL ELEKTRONIKUS ÚTON TÁJÉKOZTATÁST KÉRŐK RÉSZÉRE

Az AGROHÍD Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság (5400 Mezőtúr, Szolnoki út 3.;tel: +36-56-350-014; [javascript protected email address]), továbbiakban Társaság, az alábbiakban tájékoztatja a www.agrohid.hu oldalon (látogatóként, regisztrált felhasználóként, üzenetet küldőként), illetve a vele álláspályázatra jelentkezés útján kapcsolatba kerülő természetes személyeket: az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól és azok gyakorlásának módjáról.

Az AGROHÍD Ipari Kft. adatkezelési gyakorlata az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelet (GDPR), illetve a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezésein alapszik.

A Társaság munkavállalóira, alkalmazottjaira, egyéb megbízottjaira, valamint a Társaság szerződő partnereire vonatkozó adatkezelési gyakorlatot külön íven szerkesztett adatvédelmi szabályzat rögzíti.

Amennyiben az érdeklődő a www.agrohid.hu honlapra látogat, a honlapon keresztül kapcsolatot vesz fel a Társasággal, vagy a Társasághoz álláspályázatát személyesen, postai úton, vagy elektronikus úton benyújtja, úgy ezzel egyidejűleg elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy megadott adatait az Társaság a jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.

A jelen tájékoztató vonatkozásában:

I. Adatkezelő:

AGROHÍD Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban Társaság)

Képviseli:

Gonda Sándor ügyvezető

Gonda Sándorné ügyvezető

Dr. Gonda Sándor ügyvezető

II. A kezelt személyes adatok köre, célja, jogalapja és ideje

II.1. Álláspályázat benyújtásakor, valamint munkaviszony létesítését megelőző adatkezelés

Álláspályázatot benyújtó személyek esetében a kezelt személyes adatok köre: a jelentkező által a pályázatban, valamint az önéletrajzban megadott személyes adatok (így különösen: név, születési hely, idő, cím, e-mail cím, telefonszám, a munkakörhöz szükséges képesítés dokumentációjának adattartalma).

Az adatkezelés célja: a pályázat elbírálása, megfelelő szakember, munkatárs kiválasztása, munkaszerződés megkötése, a pályázó azonosítása és a vele való kapcsolatfelvétel, valamint a szakképesítést igénylő munkakör esetén az azt igazoló szükséges végzettség, képzettség ellenőrzése.

Az adatkezelés időtartama: a pályázó személyes adataihoz a jelentkezési folyamat során kizárólag az ügyvezető, valamint a jelentkező által megpályázott részleg vezetője, valamint a humánpolitikai feladatokat ellátó munkavállaló férhetnek hozzá. A pályázó személyes adatait a Társaság mindaddig nyilvántartja, amíg az adott állás betöltéséről döntés nem születik. Ezt követően azon pályázók személyes adatait tartalmazó dokumentációkat, akik nem nyerték el az adott pozíciót a Társaság haladéktalanul (legkésőbb 30 napon belül) megsemmisíti. Az érintett erre irányuló kifejezett kérése esetén az önéletrajzot a Társaság a következő hasonló pozíció betöltésére irányuló pályázat kiírásáig megőrzi. Erről az érintettet tájékoztatja.

Amennyiben az adatkezelő részére felhívás, meghirdetett pályázat hiányában érkezik önéletrajz, úgy az abban foglalt adatokat, önéletrajzot az adatkezelő az érintett által megjelölt pozíció következő meghirdetéséig megőrzi. Ezt követően az adatkezelő a személyes adatokat törli.

Ha a pályázó még a jelentkezés során meggondolja magát és visszavonja pályázatát, úgy az adatkezelő a pályázó személyes adatait haladéktalanul törli.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az érintettek önkéntes hozzájárulásán alapul. Ezen túlmenően az álláspályázatra jelentkező személyek vonatkozásában a Társaság kizárólag jogszabály által előírt kötelezettsége teljesítése érdekében kezelheti személyes adataikat.

II.2. A www.agrohid.hu látogatói esetében:

Tájékoztatjuk az oldal látogatóit, hogy a weboldalon tett látogatások során cookie-t (sütit) küldünk a látogató számítógépére, amely révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása érdekében működnek. A sütik a látogatóinkat nem követik, más oldalakkal kapcsolatos böngészési szokásait nem rögzítik.

A sütik által szolgáltatott adatokat nem rögzítjük, nem gyűjtjük, azok kizárólag a weboldal betöltésekor szolgáltatnak információt a szerver számára a személyre szabható tartalom megfelelő megjelenítéséhez.

A kezelt személyes adatok köre: azonosító szám (IP), dátum, időpont

Az adatkezelés célja, ideje: Az alkalmazott sütik fajtája szerint határozható meg a cél. „Munkamenet sütik” ideiglenesen kerülnek tárolásra a felhasználó eszközén, és kizárólag az aktuális látogatásra vonatkoznak. Ennek megfelelően a végzett munkamenet, illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a számítógépről. Ezen sütik alkalmazásának célja a weboldal megfelelő működésének biztosítása. Ezek a sütik nem gyűjtenek személyes adatot.

A „teljesítményt biztosító sütik alkalmazásának célja információ szerzése a weboldalt látogatásával, használatával kapcsolatban. Úgy, mint pl. a honlap látogatottságának, az ott eltöltött időnek a mérése. Ezek a sütik az adatokat összesítve és név nélkül tárolják.

A „használatot segítő, funkcionális sütik” célja, hogy megjegyezze a felhasználó döntéseit. Így különösen a kapcsolati űrlapon megadott adatokat. Ez nyújt lehetőséget arra, hogy személyre szabott funkciókat tud kínálni a felhasználónak az oldal. Ezen sütik azokat a személyes adatokat tárolhatják, amelyeket az érintett a weboldalon megadott.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik a későbbiekben is letilthatók, törölhetők a felhasználó által használt böngésző beállításainál.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul az adatkezelés, mely a jelen tájékoztató ismeretében adott önkéntes és kifejezett hozzájárulás formájában valósul meg.

II.3. Honlapon keresztül történő megrendelés, ajánlatkérés, tájékoztatáskérés

Megrendelést, ajánlatkérést a honlapon keresztül kérő érintett esetén a kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés célja: az adatkezelő az érintett részére tájékoztatást tudjon küldeni az általa nyújtott szolgáltatásról, termékről, kért megrendelésről, árról. Továbbá az érintettel való kapcsolatfelvétel az általa kért tájékoztatás, megrendelt szolgáltatás érdekében.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelő az érintett személyes adatait addig az időpontig tartja nyilván, illetve kezeli, amíg az ajánlatkérési, tájékoztatáskérési folyamat le nem zárul, továbbá amíg vele az üzleti kapcsolat fennáll. Ezt követő 30 napon belül a személyes adatokat törli, kivéve, ha jogszabály által előírt kötelezettségének teljesítéséhez az adatok további tárolása, kezelése szükséges.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az érintettek önkéntes hozzájárulásán alapul. Ezen túlmenően a Társaság kizárólag jogszabály által előírt kötelezettsége teljesítése érdekében kezelheti ezen érintettek személyes adatait.

III. A www.agrohid.hu honlapot az AGROHÍD Ipari Kft. üzemelteti.

A Társaság által kiépített informatikai rendszer olyan műszaki intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A www.agrohid.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti.

IV. Az érintettek jogai

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, és – jogszabály adta kereteken belül – törlését. Erre irányuló kérelmet írásban postai úton, vagy az [javascript protected email address] email címre megküldött kérelemben lehet benyújtani. A kérésnek annak benyújtásától számított lehető legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 30 napon belül eleget teszünk.

V. Jogorvoslat

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: [javascript protected email address]).

Ön a jelen adatkezelési tájékoztató elolvasása és értelmezése után saját belátása szerint a „Elfogadom” gombra kattintva elfogadja a jelen tájékoztatóban foglaltakat. Jelen tájékoztató elfogadásával, valamint a weboldal látogatásával és használatával elfogadja a sütik használatát.